wykupywanie ziemii

Badania laboratoryjne

badanie glebyNa podstawie badań laboratoryjnych określamy właściwości fizyczne, chemiczne lub wytrzymałościowe badanych próbek. Uzyskane wyniki pozwalają określić spełnienie wymagań określonych projektem lub specyfikacją techniczną. Określamy przydatność gruntów i kruszyw do wbudowania.

 

Badania gruntów

 • analiza sitowa,
 • wskaźnik zagęszczenia (IS),
 • oznaczenie wilgotności optymalnej - metoda Proctora (Wopt),
 • oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego - metoda Proctora (qds),
 • CBR - Kalifornijski wskaźnik nośności,
 • wilgotność naturalna (Wn),
 • wskaźnik piaskowy (Wp),
 • wskaźnik różnoziarnistości (U),
 • współczynniki filtracji (k),
 • granica plastyczności (Wp),
 • stopień plastyczności (IL),
 • zawartość części organicznych,
 • analiza granulometryczna,
 • analiza areometryczna.

 

Badania kruszyw

 • analiza sitowa kruszywa,
 • wskaźnik piaskowy (Wp),
 • oznaczenie wilgotności optymalnej - metoda Proctora (Wopt),
 • oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego - metoda Proctora (qds).
 • CBR - Kalifornijski wskaźnik nośności

 

Badania mieszanek i nawierzchni mineralno-asfaltowych

 • oznaczenie wolnej przestrzeni,
 • oznaczenie wskaźnika zagęszczenia,
 • oznaczenie grubości warstwy,
 • skład ziarnowy,
 • zawartość asfaltu,
 • oznaczenie gęstości objętościowej,
 • oznaczenie gęstości,
 • formowanie próbek Marshalla,
 • badanie mieszanki mineralno-asfaltowej - ekstrakcja.

 

Badania betonów

 • badanie wytrzymałości na ściskanie,
 • badanie nasiąkliwości betonu,
 • badanie mrozoodporności betonu.

 

Badanie mieszanek gruntowo-spoiwowych (stabilizacji)

 • badanie wytrzymałości na ściskanie.